Šablona iEdit Tři Nula

Slide Slide Slide

Politika ISM

Politika jakosti, bezpečnosti informací a ochrany životního prostředí

Společnost Elektro-MAHL, s.r.o. je spolehlivá a profesionálně vedená firma, která si od svého založení v roce 1992 vybudovala ve stavebnictví dobré jméno. Stěžejním předmětem činnosti firmy jsou dodávky elektroinstalace a realizace bezpečnostních systémů od návrhu až po konečnou realizaci.

Základním cílem společnosti Elektro-MAHL, s.r.o. je plné uspokojování požadavků zákazníka, a to hlavně trvalým zvyšování kvality našich služeb a ochrany informací jak vlastních tak informací zákazníků. Neméně důležitým cílem je minimalizace nežádoucích vlivů naší činnosti na životní prostředí.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb,
 • dodržování sjednaných termínů,
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky,
 • systematické řízení bezpečnosti informací vlastních i svěřených zákazníky s cílem eliminovat či snížit rizika související s možným narušením důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informací a dat,
 • poskytování kvalitních řešení a služeb, které přinesou zákazníkům další přidanou hodnotu,
 • minimalizovat vliv naší činnosti na životní prostředí,
 • používání ekologických a odbouratelných materiálů.

Vedení společnosti a zaměstnanci se pro splnění požadavků zákazníka zavazují k:

 • neustálému zvyšování odborné kvalifikace a zvyšování povědomí o principech ochrany životního prostředí a o zásadách ochrany informací,
 • motivování všech svých kolegů k zajištění ochrany vlastních i svěřených informací, týmové práci a realizaci procesů zlepšování jakosti, informační bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
 • vedení společnosti se zavazuje zajistit podporu a koordinaci a zajištění zdrojů pro zavádění principů jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti informací,
 • spolupráci s kvalitními dodavateli,
 • dodržování právních, bezpečnostních a smluvní předpisy,
 • osobní angažovanosti, vysokému pracovnímu nasazení a odpovědnosti za kvalitu odvedené práce,
 • dodržování požadavků systému řízení kvality, bezpečnosti informací a ochraně životního prostředí.

Integrovaný přístup k řízení:

 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti informací,
 • identifikovat procesy z hlediska jejich efektivity a výkonnosti, systematicky měřit způsobilost a výkonnost procesů a analyzovat výsledky z měření jednotlivých procesů, a tyto výsledky zpětně využívat k řízení a zlepšování procesů,
 • monitorovat a řídit bezpečnostní rizika, přijímat bezpečnostní opatření pro snížení jejich vlivu,
 • monitorovat, řídit a minimalizovat vlivy svých činností na životní prostředí,
 • systematicky, objektivně a pravidelné hodnotit výkonnost integrovaného systému řízení,
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality organizace managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 9001:2008, environmentálního managementu (EMS) dle požadavků normy ISO 14001:2004, systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO/IEC 27001:2005 a systém projektového řízení organizace dle požadavků normy ISO 10006:2003
 • identifikovat strategické záměry společnosti a seznamovat s nimi všechny zaměstnance,
 • definovat činnosti a prostředky pro dosažení cílů jakosti, ochrany životního prostředí a ochrany informací se zřetelem na neustálé zlepšování.

Vedení společnosti se tímto zavazuje k dodržování platných právních předpisů v oblasti integrovaného systému řízení (QMS, EMS, ISMS) a k zajištění potřebných finančních a dalších potřebných zdrojů pro splnění stanovených zásad.

Výše uvedená politika a její zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti Elektro-MAHL, s.r.o.

Tato politika bude přezkoumána minimálně jednou ročně.

 

Běží na systému iEDIT - jednoduchý editor obsahu Copyright 2015 © Altercom s.r.o.